Verkoop- en leveringsvoorwaarden


Verkoop- en leveringsvoorwaarden voor Vidropack ApS


I. INLEIDING
De huidige "Verkoop- en leveringsvoorwaarden" zijn van toepassing voor zover ze niet worden opgeheven door schriftelijke overeenstemming tussen de partijen.
"Product", "Levering" of "Geleverd" betekent elk product of dienst aangeboden te koop of verkocht door Vidropack.
Wanneer Vidropack alleen optreedt als een agent, zijn er voor Vidropacki geen enkele verplichting met betrekking tot de koper van de producten van de opdrachtgever. Vidropack heeft geen juridische relatie met de koper en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor late of ontoereikende leveringen.

II. BESCHRIJVINGEN EN TESTEN M.V.
Alle specificaties en informatie over prijs, afmetingen, gewicht, prestaties, eigenschappen, samenstelling, voorschriften, technische en andere gegevens vermeld in catalogi, productbladen (datasheets), websites, advertenties en prijslijsten of dergelijke zijn bij benadering en slechts indicatief. Dergelijke informatie, die te allen tijde en zonder kennisgeving door Vidropack kan worden gewijzigd, is daarom slechts bindend voor zover dit uitdrukkelijk is overeengekomen in de koopovereenkomst.
Als ontwerp, specificaties en recepten, etc. Voor een Vidropack-product moet het verkochte vóór de levering worden gewijzigd. Vidropack is gerechtigd het product te leveren met het ontwerp, de specificaties en de kwitanties die nu van toepassing zijn, op voorwaarde dat het artikel - na een objectieve beoordeling - niet is aangetast.
De koper moet op eigen kosten zorgen voor de aanschaf van alle wettelijke goedkeuringen, wat ook geldt, hoewel Vidropack, in overeenstemming met elkaar, de koper in dit geval moet helpen. Als Vidropack het product niet legaal op de markt kan brengen zonder voorafgaande toestemming, zorgt Vidropack voor zijn verzameling en stuurt het de goedkeuring naar de Koper zodra dit mogelijk is voor Vidropack.
Alle door Vidropack geleverde monsters worden beschouwd als typetests, zodat Vidropack niet verantwoordelijk is voor de vraag of de geleverde goederen overeenkomen met de monsters, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen in de koopovereenkomst. Zie voor de tests punt II.1.

 

III. LEVERINGSOMSTANDIGHEDEN M.V.
Tenzij anders vermeld in Vidropack biedt, is dit bindend gedurende 8 dagen vanaf de aanbiedingsdatum. De gemiddelde omzet is echter altijd gereserveerd. Als de in Vidropack vermelde leverdatum meer dan 2 maanden na de datum van de aanbieding ligt, is de aanbiedingsprijs in elk opzicht kosteloos en zal deze later worden verhoogd.
Allen in het geschreven materiaal van Vidropack, inclusief in orderbevestiging en offertes, zijn de prijzen exclusief btw. BTW, douanerechten en alle andere belastingen van de staat, tenzij anders overeengekomen.
Alle offertes of orderbevestigingen vermeld in Vidropack zijn gebaseerd op de wisselkoersen die door Vidropack worden genoemd. In het geval van valutawijzigingen, etc. Vidropack behoudt zich het recht voor om de prijs te verhogen als de prijs op de dag van betaling meer dan 2,5% verandert in vergelijking met het eerste tarief.
De plaats van levering is het adres van Vidropack in Denemarken, tenzij anders afzonderlijk overeengekomen.
Bijkomende kosten gemaakt in het geval van niet-overeengekomen deellevering, gewenst door de Koper, zijn hiervoor.
Het is de koper niet toegestaan ​​om hier leveringen van Vidropack aan te retourneren.
De Vidropack gebruikte verkoopclausules komen overeen met Incoterms 2020.

IV. VERZEKERING
De expediteursaankopen zullen door Vidropack slechts verzekerd zijn in het bedrag dat door de Koper schriftelijk en op kosten van de Koper is opgegeven.
Alle beschadigingen of ontbrekende delen van de levering moeten schriftelijk aan Vidropack en de koerierdienst worden gemeld onmiddellijk nadat de Koper is geïnformeerd en in elk geval onmiddellijk na ontvangst van de goederen, vergezeld van een verklaring van de koerier.

 

V. VERPAKKING
Tenzij anders is overeengekomen, omvatten de prijzen in aanbiedingen en overeenkomsten de kosten van dergelijke verpakkingen of andere bescherming die vereist zijn voor verzending in Denemarken onder normale vervoersomstandigheden om schade of verslechtering van levering te voorkomen totdat deze de in de overeenkomst vermelde plaats bereikt.
Indien de Koper een andere verpakking wenst dan die genoemd in Sectie V.1, zal de Koper voor alle kosten gefactureerd worden.

VI. LEVERINGSTERMIJN EN TIJD
Een leveringsovereenkomst zoals vastgelegd in de koopovereenkomst wordt berekend vanaf de laatste van de volgende tijden:
(a) de datum van het sluiten van de overeenkomst;
b) de dag waarop Vidropack een zekerheid of betaling ontvangt die is overeengekomen in de overeenkomst die vóór de levering moet worden geleverd
c) de datum waarop de Koper van Vidropack alle voor de levering vereiste informatie heeft ontvangen.
Indien de Koper niet aan zijn plicht te vervullen om de veiligheid of de betalingsverplichtingen te bieden, er niet in slaagt om te zorgen voor de nakoming van de overeenkomst noodzakelijke informatie, de volgorde wijzigen of anderszins uitstellen van de levering of de uitvoering ervan, wordt Vidropack gerechtigd de levertijd te verhogen in de mate dat het de omstandigheden als redelijk of de koopovereenkomst, zoals annuleren - in het laatste geval - Vidropack dan recht op een vergoeding uit hoofde van de Deense wetgeving.
Levertijden worden ook verlengd met de tijd die nodig is voor Vidropack en zijn onderaannemers als dit / deze voor of na de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd hun tijdige nakoming als gevolg van arbeidsconflicten en elke andere omstandigheid, zoals interventie of maatregelen overheid, brand oorlog, mobilisatie of onvoorziene militaire call-ups van vergelijkbare omvang, vordering, verbeurdverklaring, valutarestricties, invoerbeperkingen, oproer of burgerlijke onrust, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste, annulering van grote projecten en de macht beperkingen en ook - en of dit te wijten is aan omstandigheden zoals hierboven vermeld - in het geval van een tekort aan arbeidskrachten, uitval of moeilijkheden bij het verkrijgen van materialen of andere voorwerpen en dergelijke in leveranciers of onderaannemers Vidropack's, defecte leveringen van leverancier of onderaannemer Vidropack's leveranciers of vertragingen met dergelijke leveringen, indien aan deze voorwaarden niet kan worden Vidropack te laden en was niet Vidropack bekend wanneer de overeenkomst met de koper gesloten.

Het is aan de partij die zich op een van de omstandigheden in kwestie wil beroepen om de andere partij onmiddellijk op de hoogte te stellen van het voorval en de beëindiging ervan.

Als de levertijd wordt overschreden als gevolg van omstandigheden zoals vermeld in VI.2 over een periode van 3 maanden, heeft Vidropack het recht om de overeenkomst te annuleren. Vidropack kan ook compensatie eisen - ongeacht of de overeenkomst wordt opgeheven of gehandhaafd - volgens de Deense wet.
Als Vidropack de levertijd met meer dan 3 maanden overschrijdt - zonder de omstandigheden zoals vermeld in sectie VI.3 - heeft de Koper het recht om de overeenkomst te annuleren wanneer Vidropack, ondanks een schriftelijk verzoek na het verstrijken van de genoemde 3 maanden, niet levert binnen een redelijke deadline. Of de koper de overeenkomst nu aanhangig maakt of onderhoudt, hij heeft geen recht op schadevergoeding, noch voor directe noch indirecte schade.
Als Vidropack de levertijd met meer dan 3 maanden uitstelt als gevolg van omstandigheden als genoemd in deel VI.3, hebben beide partijen het recht om de deal op te heffen en mogen ze bovendien geen vergoeding eisen van beide partijen voor direct of indirect verlies .

In het geval van annuleringsbevelen, moet de koper alle verkoopovereenkomsten die binnen de afgesproken termijn vallen, intrekken.Als een dergelijke deadline niet is overeengekomen, geldt een periode van 1 maand.Na afloop van de betreffende maand of maand heeft Vidropack het recht om alle gedekte verkoopovereenkomsten te factureren, nog niet gefactureerd en om - naar keuze van Vidropack - de niet-afgeleverde levering door te sturen of de juiste interest- en voorraadkosten van de koper te debiteren en te factureren.

 

VII. EIGENDOMSRECHTEN M.V.
Eigendom van de geleverd met alle accessoires blijven met Vidropack of aan wie hij zijn recht heeft vervoerd totdat de gehele koopsom met rente en kosten zijn onschadelijk betaald aan Vidropack of aan wie hij zijn recht, alles is vervoerd naar de mate waarin een dergelijke eigendomsvoorbehoud Bovendien kan legaal worden genomen.
Zolang de reservering is gemaakt, geldt het volgende:
a) De koper is gratis Vidropack toestemming recht te verpanden, klausulere of in een andere soortgelijke wijze beschikken van de geleverde goederen.
b) De koper is verplicht de geleverde op adequate wijze te behandelen en te houden in goed geluid voorwaarde waaronder Vidropack te allen tijde het recht om zelf te bepalen.
c) Indien de Koper van woonplaats verandert, dient hij Vidropack hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte te stellen.
d) De koper is vanaf de levering tot eigendomsrecht voltooiing van de migratie, die nodig is om te houden geleverd met alle verzekerd tegen schade veroorzaakt door brand, water, diefstal, vandalisme, schade of verlies accessoires, ook tijdens het vervoer enz. voor een bedrag op elk gewenst tijd die de waarde van de handel en een goed karakter, maar op zijn minst gelijkwaardig zijn aan Vidropack van tijd tot uitstekende tijd.

VIII. BETALEN
Tenzij anders afzonderlijk overeengekomen, zijn de betalingsvoorwaarden van Vidropack contant tegen levering van de levering aan de Koper. Elke volgende betaling wordt beschouwd als te late betaling.
Aanwijzingen, cheques en facturen worden niet als betaling beschouwd totdat volledige aflossing heeft plaatsgevonden.
Bij enige laattijdige betaling - ook standaard - heeft Vidroack het recht rente over de factuurdatum te verrekenen met de rentevoet die de Rentewet met dit doel voorschrijft.
Als de koper op de afgesproken dag geen deliverables ontvangt, is hij verplicht om elke voorwaardelijke vooruitbetaling te voldoen alsof levering had plaatsgevonden. Vidropack moet ervoor zorgen dat de levering voor rekening en risico van de koper wordt bewaard. Op schriftelijk verzoek van de Koper zal Vidropack de aflevering van de rekening van de Koper verzekeren.
De Koper heeft geen recht op verrekening of bewaring, inclusief het inhouden van een deel van de koopprijs voor de beveiliging om aan enige verplichting op grond van paragraaf IX te voldoen. Een vertraging met een onbeduidend deel van de levering geeft de Koper geen garantie voor het niet betalen van volledige betaling onder de gemaakte afspraken.
Alle openstaande schulden op elk moment met mogelijke rente en kosten, enz. Zijn onmiddellijk verschuldigd voor schade als de koper een koper schendt volgens deze 'verkoop- en leveringsvoorwaarden' of, als de koper zijn betalingen stopt, de onderhandelingen over de overeenkomst initieert , surseance van betaling of andere regelmatige gerechtelijk akkoord of faillissement of failliet wordt verklaard, of indien de koper wordt ontdaan van zijn of in vereffening gaat of als de koper situatie anders - om welke reden dan ook - zijn of zullen worden, zodat er een duidelijke kans te ontwikkelen dat Vidropack het overeengekomen onderpand of betalingen voor de overeengekomen looptijden niet zal ontvangen.

IX. verhelpen gebreken
Indien 12 maanden na levering gebreken als gevolg van materiaal- of productie van het geleverde verbindt Vidropack om - in enige keuze Vidropack's - hetzij een evenredige vermindering van de prijs of zo snel toekennen mogelijk, eventueel door Vidropack of fabriek van de leverancier voor de koper om deze leemte op te vullen door - in enige keuze Vidropack's - of een nieuwe component te leveren, zorgen voor eventuele reparaties of maak vervanging.
Naast het recht evenredige vermindering indien Vidropack kies dit wel datzelfde verhelpen gebreken koper markeren punt IX.1 omstandigheden hebben het geen andere conclusies en middelen. Koper kan de overeenkomst niet annuleren, vragen om een ​​verlaging aanvulling of vervanging voor directe of indirecte verliezen als gevolg van defecten in de geleverde. Vidropack is dus aansprakelijk noch voor winstderving of andere indirecte schade.
Vidropack plicht toe te kennen een evenredige vermindering of beperking is beperkt tot gebreken die overeenkomstig de overeenkomst verwachte werkomstandigheden en de juiste installatie en het gebruik verschijnen, en dus heeft geen betrekking op defecten veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik, overbelasting, brand, oververhitting, vorst, blikseminslag of de gevolgen ervan, onvoldoende onderhoud, water en vochtschade, bijvoorbeeld. t.b.v. schoonmaakwerkzaamheden, onjuiste plaatsing of aangepast, overeenkomst, normale slijtage of beschadiging, natuurrampen of defecten te wijten aan andere oorzaken buiten de controle Vidropack of die bovendien kan worden toegeschreven aan omstandigheden die niet redelijkerwijs mogelijk Vidropack de last . Bovendien vervalt Vidropack de plicht om een ​​evenredige verlaging en saneringsplicht Tenslotte verlenen, indien de koper in gebreke blijft aan zijn verplichtingen, met inbegrip van de verplichting tot tijdige betaling.
De koper moet onmiddellijk na ontdekking van enig gebrek dat de koper tegen Vidropack zal hebben, waardoor Vidropack schriftelijke kennisgeving. Indien de klacht niet Vidropack ontvangen binnen 14 dagen uit de tijd dat het mogelijk was dat de koper het gebrek verbeurd alle koper in hoofdstuk IX remedies en enige aansprakelijkheid voor Vidropack vast te stellen.
Als het - pas na Vidropackøs ramingen - om praktische redenen niet redelijk zou eisen dat de geleverde goederen terug naar Vidropack met een oplossing voor dit, de remedie vinden plaats op het terrein.
Want het Vidropack op grond van toegang afgeleverd verhelpen geldt de eerste genezing periode, ongeacht wanneer hierin rectificatie plaatsvindt.

 

X. PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID
Voor persoonlijk letsel zijn de algemene regels van het Deense recht van toepassing.
Voor letsel is het volgende van toepassing:
(a) Voor zover dit wettelijk toegestaan ​​is, zijn de beperkingen op productaansprakelijkheid voor Vidropack, hier vermeld in Sectie X.2, van toepassing. Als een of meer van de bovenstaande beperkingen niet wettelijk kunnen worden goedgekeurd, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen. Als een of meer van de beperkingen overdreven zijn ten opzichte van Vidropack's voordeel, maar op een geldige manier kunnen worden aangenomen met een mindere inhoud, dan moet de beperking in kwestie worden beperkt tot wat geldig zou kunnen worden aangenomen.
b) Vidropack is - binnen 12 maanden na de feitelijke leveringsdatum - verantwoordelijk voor de schade waarvan bewezen is dat deze de goederen heeft geleverd aan het eigendom van een Koper, indien de Koper documenteert dat de schade te wijten is aan grove nalatigheid gepleegd door Vidropack. De totale aansprakelijkheid van Vidropack in de periode van 12 maanden kan nooit hoger zijn dan de factuurprijs van het artikel.
c) Vidorpack is nooit aansprakelijk voor exploitatieverliezen, winstderving of andere indirecte verliezen.
Voor zover Vidropack aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, inclusief in verband met het gebruik dat de Koper of zijn potentiële klanten van het product (kunnen) hebben - inclusief in geval van wederverkoop - is de Koper verplicht om Vidropack te vrijwaren voor alle verantwoordelijkheid die daaraan kan worden opgelegd.
De koper is altijd verplicht om voor dezelfde rechtbank te procederen, die schadevergoeding vordert tegen Vidropack.

XI. ADVIES, GIDS EN SERVICE
Als Vidropack - ongeacht of deze afzonderlijk wordt betaald - de Koper technisch of ander advies, begeleiding of service verleent, en ongeacht de aard ervan, is Vidropack niet verantwoordelijk voor dergelijk advies, begeleiding en service en voor enig gevolg.
Het voorgaande is ook van toepassing in het geval van advies, begeleiding en service, bijv. in termen van storing, defect of defecten, en de Koper als gevolg hiervan bij Vidropack of een derde partij toestaat om aankopen en assemblage van andere producten, reserveonderdelen, apparatuur en / of accessoires te doen of specifieke reparatiewerkzaamheden uit te voeren.

XII. VERVOER VAN RECHTEN
Vidropack is gerechtigd om alle rechten onder deze overeenkomst aan derden over te dragen, zowel voor eigen rekening als voor veiligheidsdoeleinden.

XIII. ANDERE BEPALINGEN
Vidropack zijn zich niet bewust dat Vidropack / het verkocht tegen de verkoop aan de koper goederen inbreuk derden octrooien, merken, ontwerpen, gebruiksmodellen of andere rechten, maar Vidropack is niet verantwoordelijk voor of dit nog steeds het geval is, of dat een dergelijke overtreding verondersteld beschikbaar zijn op de koper aankoop of verkoop van de verkochte goederen of het gebruik koper of diens klanten zullen het doen. Als Vidropack nog steeds heeft geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijke inbreuk, wordt de koper onmiddellijk verplicht op aanvraag te vrijwaren Vidropack voor de gevolgen daarvan, met inbegrip van alle gerechtelijke kosten.
De voorwaarden van deze "Verkoop- en leveringsvoorwaarden" zijn van toepassing op elke verkoop van Vidropack. Dit geldt ook indien de koper tijdens de aankoop onderhandelingen of Koper aanbestedingsdocumenten of in Koper aankoopbevestiging om Vidropack citeert andere voorwaarden van aankoop, al deze omstandigheden komt te vervallen bij de definitieve toetreding Vidropack's aan te schaffen, tenzij de verkoper hierin uitdrukkelijk reproduceert elk van koper opgelegde voorwaarden Vidropack andere of anders geformuleerd omstandigheden in dit specifieke geval te maken Vidropack inferieur aan die in deze "Voorwaarden" genoemd.
Eventuele fouten, met inbegrip van het schrijven en drukfouten in geschreven materiaal Vidropack, waaronder correspondentie, orderbevestigingen, facturen en in punt II.1 bovenstaande materiaal is niet bindend voor Vidropack en kan niet worden ingeroepen tegen hem.
Ongeacht de voorwaarden van de koopovereenkomst:
a) Geringe afwijkingen qua materiaal, kleur, etc. geeft geen recht de koper aanspreken Vidropack, zoals koper aanleiding van de waren of de verpakking niet nodig - bijvoorbeeld. tijdens het hanteren op Vidropack of tijdens transport - mogelijk krassen, krassen, stoten en dergelijke.
b) Vidropack is niet verantwoordelijk voor de vraag of de gekochte - het maakt niet uit wat voor soort producten betreft - die geschikt zijn voor het gebruik koper van plan om het te doen, waaronder de vraag of de gekochte kan worden opgenomen in of worden gebruikt met machines of op alle andere goederen, producten, installaties of technische uitrusting niet afgeleid van Vidropack, tenzij anderszins afzonderlijk gegarandeerd door Vidropack in de koopovereenkomst.
c) Tenzij Vidropack individueel in opdrachtbevestiging uitdrukkelijk gaf een aparte verklaring dat de levering van goederen zal zijn originele producten, Vidropack gerechtigd om de koopovereenkomst bij de levering van niet-originele producten die gelijk zijn daaraan te voldoen. Het artikelnummer in het geschreven materiaal van Vidropack dient als een interne identificatie voor Vidropack.

XIV.VALIDERING EN TOEPASSELIJK RECHT
Alle geschillen met betrekking tot de koopovereenkomst en deze bijgevoegde bepalingen, alsmede geschillen over de hierboven genoemde of vloeiende juridische relatie met die eraan ten grondslag liggende bepalingen, zullen worden beslecht in Vidropack's verkiezing, hetzij bij de rechtbank voor koophandel in Kopenhagen of op de locatie van Vidropack.
Vidropacker heeft echter het recht om altijd een actie te voeren op de gebruikelijke locatie van de koper.
Alleen de Deense wet is van toepassing, niet de regels van de International Purchasing Act, CISG.