Salgs- og leveringsbetingelser for Vidropack ApS

 I. INDLEDNING

 1. Nærværende ”Salgs- og leveringsbetingelser” finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.
 2. Ved ”vare”, ”leverance” eller ”det leverede” forstås nedenfor ethvert produkt og enhver tjenesteydelse, der udbydes til salg eller sælges af Vidropack.
 3. Hvor Vidropack alene optræder som agent, består der ingen forpligtelser overhovedet for Vidropack i forhold til Køberen af agenturgiverens produkter. Vidropack har intet retsforhold til Køberen og kan således heller ikke drages til ansvar for forsinkede eller mangelsbehæftede leverancer.


II. BESKRIVELSER OG PRØVER M.V.

 1. Alle specifikationer og oplysninger om pris, dimensioner, vægt, ydeevne, egenskaber, sammensætning, recepter, tekniske og andre data anført i kataloger, produktblade (datablade), hjemmesider, annoncer og prislister eller lignende er omtrentlige og alene vejledende. Sådanne oplysninger, der til enhver tid og uden varsel kan ændres af Vidropack, er derfor kun bindende i det omfang, dette udtrykkeligt er aftalt i købsaftalen.
 2. Såfremt konstruktion, specifikationer og recepturer m.v. for en af Vidropack solgt vare måtte blive ændret forinden leveringstidspunktet, er Vidropack berettiget til at levere varen med de(n) nu herefter gældende konstruktion, specifikationer og recepturer m.v., såfremt varen – efter en objektiv vurdering – ikke er blevet forringet herved.
 3. Køberen skal selv – og for egen regning – sørge for indhentelsen af alle myndighedsgodkendelser, hvilket også gælder, selvom Vidropack efter aftale i hvert enkelt tilfælde måtte bistå Køber hermed. Såfremt Vidropack ikke lovligt kan markedsføre varen uden en forudgående myndighedsgodkendelse, sørger Vidropack dog for indhentelsen heraf og fremsender godkendelsen til Køber, så snart dette er muligt for Vidropack.
 4. Alle af Vidropack leverede prøver betragtes som typeprøver, således at Vidropack ikke er ansvarlig for, om de leverede varer svarer til prøverne, medmindre dette udtrykkeligt er aftalt i købsaftalen. For prøverne gælder i øvrigt det i punkt II.1 anførte.


III. LEVERINGSBETINGELSER M.V.

 1. Såfremt ikke andet fremgår af Vidropack tilbud, er dette bindende i 8 dage fra tilbuddets egen datering. Mellemsalg er dog altid forbeholdt. Såfremt den i Vidropack tilbud anførte leveringsdato ligger mere end 2 måneder efter tilbuddets datering, er tilbudsprisen i enhver henseende fritblivende og vil senere kunne forhøjes.
 2. Alle i Vidropack skriftlige materiale, herunder i ordrebekræftelse og tilbud, anførte priser er excl. moms, told og enhver anden statslig afgift, medmindre andet individuelt er aftalt.
 3. Alle i Vidropack tilbud eller ordrebekræftelse anførte priser er baseret på de af Vidropack forudsatte valutakurser. I tilfælde af valutariske forandringer m.v. forbeholder Vidropack sig forhøjelse af prisen, såfremt kursen på betalingsdagen ændres mere end 2,5% i forhold til førstnævnte kurs.
 4. Leveringsstedet er Vidropack adresse i Danmark, medmindre andet individuelt er aftalt.
 5. Merudgifter i anledning af ikke aftalt del-levering, ønsket af Køber, afholdes af denne.
 6. Køberen har ingen adgang til at returnere leverancer fra Vidropack til denne.
 7. De af Vidropack anvendte salgsklausuler svarer til Incoterms 2020.

 
IV. FORSIKRING

 1. Forsendelseskøb vil af Vidropack alene blive forsikret i det af Køberen skriftligt tilkendegivne ønskede omfang og da for Købers regning.
 2. Alle beskadigelser eller manglende dele af leverancen skal meddeles skriftligt til Vidropack og transportselskabet omgående efter, at Køberen er blevet bekendt hermed og under alle omstændigheder omgående efter varens modtagelse, ledsaget af erklæring herom fra transportselskabet.


V. EMBALLAGE

 1. Medmindre andet er aftalt, omfatter de i tilbud og aftaler anførte priser udgifterne til sådan emballage eller anden beskyttelse, som ved forsendelse i Danmark under normale transportforhold kræves for at forhindre beskadigelse eller forringelse af leverancen, indtil den kommer frem til det i aftalen angivne sted.
 2. Såfremt Køberen måtte ønske en anden emballage end den i punkt V.1 nævnte, faktureres Køberen alle omkostninger derved.


VI. LEVERINGSFRIST OG TID

 1. En i købsaftalen fastsat leveringsfrist regnes fra det seneste af følgende tidspunkter:
  a)    den dag, da aftalen indgås
  b)    den dag, da Vidropack modtager en i aftalen vedtaget sikkerhedsstillelse eller betaling, der skal præsteres inden leveringen
  c)    den dag, da Vidropack's Køber har modtaget samtlige de for leverancens udførelse nødvendige oplysninger.
 2. Dersom Køber undlader at opfylde sin pligt til at stille sikkerhed eller sin betalingspligt, undlader at give de for aftalens opfyldelse nødvendige oplysninger, ændrer ordren eller på anden måde forsinker leverancen eller dennes udførelse, er Vidropack berettiget til at øge leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt eller at annullere købsaftalen, idet – i sidstnævnte tilfælde – Vidropack da har krav på erstatning efter dansk rets almindelige regler.
 3. Leveringstiden forlænges ligeledes med den tid, der er nødvendigt for Vidropack og dennes eventuelle underleverandører, såfremt denne/disse før eller efter købsaftalens indgåelse helt eller delvist forhindres i deres rettidige opfyldelse som følge af arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, såsom regeringsindgreb eller –foranstaltninger, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, importrestriktioner, oprør eller uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, kassation af større arbejder og restriktioner af drivkraft og tillige – og uanset om dette skyldes omstændigheder som foran nævnt – i tilfælde af mangel på arbejdskraft, driftsstandsning eller vanskeligheder med fremskaffelse af materialer eller andre varer og lignende hos Vidropack's leverandører eller underleverandører, mangler ved leverancer fra Vidropack's leverandører eller underleverandører eller forsinkelse med sådanne leverancer, såfremt de nævnte forhold ikke kan lægges Vidropack til last og ikke var Vidropack bekendt, da aftalen med Køberen blev indgået.
 4. Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen af de foran omhandlede omstændigheder, ufortøvet skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør.
 5. Overskrides leveringstiden på grund af sådanne omstændigheder som nævnt i punkt VI.2 mere end 3 måneder, er Vidropack berettiget til at hæve aftalen. Vidropack kan herudover kræve erstatning – hvad enten aftalen hæves eller fastholdes – efter dansk rets almindelige regler.
 6. Overskrider Vidropack leveringstiden med mere end 3 måneder – uden at der foreligger sådanne forhold som nævnt i punkt VI.3 – er Køber berettiget til at hæve aftalen, når Vidropack, trods en efter udløbet af nævnte 3 måneder afgivet skriftlig opfordring, herefter ikke leverer inden en rimelig frist. Hvad enten Køber hæver eller fastholder aftalen, er han ikke berettiget til erstatning, hverken for direkte eller indirekte tab.
 7. Udskyder Vidropack leveringstiden med mere end 3 måneder på grund af sådanne forhold som nævnt i punkt VI.3, har begge parter ret til at hæve handlen og kan herudover ikke af den anden part kræve nogen form for erstatning, ej heller for direkte eller indirekte tab.

Ved afkaldsordrer skal Køberen aftage alt af salgsaftalen omfattet inden for den heri aftalte tidsfrist. Er en sådan tidsfrist ikke aftalt, gælder en frist på 1 måned. Efter udløbet af tidsfristen resp. nævnte måned er Vidropack berettiget til at fakturere alt af salgsaftalen omfattet, endnu ikke faktureret og til – i Vidropack's valg – at fremsende det ikke leverede eller at debitere og fakturere Køberen passende rente- og lageromkostninger.VII. EJENDOMSRET M.V.

 1. Ejendomsretten til det leverede med alt tilbehør forbliver hos Vidropack eller den, til hvem han har transporteret sin ret, indtil hele købesummen med renter og omkostninger er skadesløst betalt til Vidropack eller til den, hvem han har transporteret sin ret, alt i det omfang sådant ejendomsforbehold i øvrigt lovligt kan tages.
 2. Så længe ejendomsforbeholdet består, gælder følgende:
  a)    Køberen er uden Vidropack samtykke uberettiget til at pantsætte, klausulere eller på anden lignende måde disponere over det leverede.
  b)    Køberen er pligtig at omgås det leverede på omhyggelig måde og holde det i god forsvarlig stand, hvorom Vidropack til enhver tid er berettiget til at forvisse sig.
  c)    Såfremt Køberen skifter bopæl, skal han omgående og skriftligt underrette Vidropack herom.
  d)    Køberen er fra leveringen, indtil ejendomsrettens endelige overgang, pligtig at holde det leverede med alt tilbehør forsikret mod skader som følge af brand, vand, tyveri, hærværk, beskadigelse eller bortkomst, herunder under transport etc. for et beløb, der til enhver tid dækker værdien i handel og vandel, dog mindst svarende til Vidropack's til enhver tid værende tilgodehavende.


VIII. BETALING

 1. Medmindre andet individuelt er aftalt, er Vidropack betalingsbetingelser kontant mod leverancens overgivelse til Køber. Enhver senere betaling anses for forsinket betaling.
 2. Anvisninger, checks og veksler anses ikke som betaling, før fuld indfrielse har fundet sted.
 3. Ved enhver forsinket betaling – også ved ydet henstand – er Vidroack berettiget til at modregne morarenter fra fakturadatoen med den af Renteloven herfor til enhver tid fastsatte rentesats.
 4. Undlader Køberen at modtage leveringsfærdige leverancer på den aftalte dag, er han desuagtet forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling, som om levering havde fundet sted. Vidropack skal sørge for, at leverancen opbevares for Køberens regning og risiko. På Køberens skriftlige anmodning skal Vidropack forsikre leverancen for Køberens regning.
 5. Køber er uberettiget til enhver form for modregning eller tilbageholdelse, herunder til at tilbageholde nogen del af købesummen til sikkerhed for opfyldelse af en eventuel forpligtelse i medfør af punkt IX. En forsinkelse med en uvæsentlig del af leverancen berettiger ikke Køberen til undladelse af at erlægge den fulde betaling i henhold til de trufne aftaler.
 6. Hele den til enhver tid værende restgæld med mulige renter og omkostninger etc. er straks forfalden til skadesløs betaling, såfremt Køberen misligholder nogen Køberen i medfør af nærværende ”Salgs- og leveringsbetingelser” påhvilende forpligtelser, eller såfremt Køberen standser sine betalinger, indleder forhandlinger om akkord, moratorium eller anden almindelig kreditorordning eller indgiver konkursbegæring eller erklæres konkurs, eller såfremt Køberen bliver ude af rådighed over sit bo eller træder i likvidation, eller såfremt Køberens forhold i øvrigt – uanset årsagen hertil – er eller udvikler sig således, at der er nærliggende mulighed for, at Vidropack ikke til de aftalte forfaldstider vil modtage de aftalte sikkerhedsstillelser eller betalinger.


IX. AFHJÆLPNINGSRET

 1. Såfremt der inden for 12 måneder fra leveringstidspunktet konstateres mangler på grund af materiale- eller fabrikationsfejl ved leverede varer, forpligter Vidropack sig til – i Vidropack's udelukkende valg – enten at yde forholdsmæssigt afslag i købesummen eller hurtigst muligt, eventuelt hos Vidropack eller på dennes leverandørs fabrik, for Køberen at afhjælpe denne mangel ved – i Vidropack's udelukkende valg – enten at levere en ny bestanddel, lade foretage reparationer eller foretage omlevering.
 2. Udover retten til forholdsmæssigt afslag, hvor Vidropack vælger dette, eller den nævnte afhjælpningsret har Køberen i anledning af de i punkt IX.1 nævnte forhold ikke andre krav eller misligholdelsesbeføjelser. Køber kan således ingensinde hæve handelen, kræve forholdsmæssigt afslag herudover eller erstatning for hverken direkte eller indirekte tab som følge af mangler ved den leverede vare. Vidropack hæfter således heller ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
 3. Vidropack's pligt til at yde forholdsmæssigt afslag eller til afhjælpning omfatter kun mangler, som opstår under de i aftalen forudsatte funktionsvilkår og ved rigtig montering og anvendelse, og omfatter således ikke mangler, der skyldes forkert eller uhensigtsmæssig anvendelse, overbelastning, brand, overophedning, frost, lynnedslag eller følgerne heraf, mangelfuld vedligeholdelse, vand- og fugtskader, f.eks. i forbindelse med rengøring, urigtig anbringelse eller ændringer, indgreb, normalt slid eller forringelse, naturkatastrofer og mangler, som kan henføres til andre årsager uden for Vidropack's kontrol, eller som i øvrigt kan henføres til forhold, der ikke med rimelighed kan lægges Vidropack til last. Endvidere bortfalder Vidropack's pligt til at yde forholdsmæssigt afslag og afhjælpningspligten endeligt, hvis Køberen misligholder sine forpligtelser, herunder pligt til rettidig betaling.
 4. Køberen skal straks ved konstatering af enhver mangel, som Køberen vil gøre gældende over for Vidropack, give Vidropack skriftlig underretning herom. Er reklamationen ikke Vidropack i hænde inden for 14 dage fra det tidspunkt, hvor det var muligt for Køber at konstatere manglen, fortabes samtlige Køberens i punkt IX nævnte mangelsbeføjelser og enhver hæftelse overhovedet for Vidropack.
 5. Hvis det – alene efter Vidropackøs skøn – af praktiske grunde ikke vil være rimeligt at forlange det leverede returneret til Vidropack med henblik på afhjælpning heraf, vil afhjælpning finde sted på anvendelsesstedet.
 6. For det af Vidropack i medfør af afhjælpningsadgangen leverede gælder den oprindelige afhjælpningsperiode, uanset hvornår heri afhjælpningen finder sted.

 

X. PRODUKTANSVAR

 1. For personskader gælder dansk rets almindelige regler.
 2. For tingsskader gælder følgende:
  a)    I det omfang dette lovligt kan vedtages, gælder de begrænsninger i produktansvaret for Vidropack, der er anført hér i punkt X.2. Såfremt én eller flere af ovennævnte begrænsninger ikke lovligt kan vedtages, påvirker dette ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser. Såfremt én eller flere af begrænsningerne er for vidtgående til Vidropack's fordel, men gyldigt kunne vedtages med et mindre vidtgående indhold, da skal den pågældende begrænsning reduceres til, hvad der gyldigt kunne være vedtaget.
  b)    Vidropack er – inden for 12 måneder fra det faktiske leveringstidspunkt – ansvarlig for den skade, som det godtgøres, at de leverede varer forvolder på en Købers ejendele, hvis Køberen dokumenterer, at skaden skyldes grov uagtsomhed begået af Vidropack. Vidropack's samlede ansvar i 12 måneders perioden kan aldrig overstige varens fakturapris.
  c)    Vidorpack hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
 3. I det omfang Vidropack herudover måtte blive pålagt ansvar, herunder i forbindelse med den brug, som Køberen eller dennes eventuelle aftagere måtte gøre af de(n) pågældende vare(r) - herunder i tilfælde af videresalg – er Køberen pligtig at skadeløsholde Vidropack for ethvert ansvar, som denne måtte blive pålagt.
 4. Køberen er altid pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, der behandler erstatningskrav imod Vidropack.


XI. RÅDGIVNING, VEJLEDNING OG SERVICE

 1. Såfremt Vidropack– hvad enten der til denne betales et særskilt vederlag herfor eller ej – yder Køberen teknisk eller anden rådgivning, vejledning eller service, og uanset karakteren heraf, er Vidropack uden ansvar for enhver sådan rådgivning, vejledning og service og for enhver følge heraf.
 2. Foranstående er også gældende, såfremt der er tale om rådgivning, vejledning og service, f.eks. med hensyn til opståede driftsforstyrrelser, fejl eller mangler, og Køber som følge heraf hos Vidropack eller tredjemand lader foretage indkøb og montering af andre produkter, reservedele, udstyr og/eller tilbehør eller lader foretage bestemte reparationsarbejder.


XII. TRANSPORT AF RETTIGHEDER

 1. Vidropack er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder i henhold til nærværende aftale til tredjemand, det være sig til eje eller til sikkerhed.


XIII. ØVRIGE BESTEMMELSER

 1. Vidropack er ikke bekendt med, at Vidropack/den solgte vare ved salget til Køberen krænker tredjemands patent-, varemærke-, mønster-, brugsmodel eller andre rettigheder, men Vidropack er uden ansvar for, om dette alligevel måtte være tilfældet, eller om sådan krænkelse antages at foreligge ved Køberens køb eller videresalg af den solgte vare eller den brug, Køberen eller dennes aftagere vil gøre heraf. Såfremt Vidropack alligevel måtte blive pålagt noget ansvar for en sådan krænkelse, er Køberen pligtig straks efter påkrav at friholde Vidropack for enhver følge heraf, herunder alle sagsomkostninger.
 2. Betingelserne i nærværende ”Salgs- og leveringsbetingelser” er gældende for ethvert salg fra Vidropack. Dette gælder også, selvom Køberen under købsforhandlingerne eller i Købers udbudsmateriale eller i Købers bekræftelse af købet over for Vidropack har anført andre vilkår for købet, idet alle sådanne vilkår betragtes som bortfaldet ved Vidropack's endelige tiltrædelse af købet, medmindre Sælger heri udtrykkeligt gengiver de enkelte af Køberens betingelser, der pålægger Vidropack andre eller anderledes formulerede vilkår, der i det konkrete tilfælde stiller Vidropack ringere end de i nærværende ”Salgs- og leveringsbetingelser” anførte.
 3. Eventuelle fejl, herunder skrive- og trykfejl i Vidropack's skriftlige materiale, herunder korrespondance, ordrebekræftelser, fakturaer og det i punkt II.1 anførte materiale er ikke forpligtende for Vidropack og kan ikke påberåbes over for denne.
 4. Uanset købsaftalens bestemmelser gælder:
  a)    Mindre afvigelser med hensyn til materiale, farve eller lignende berettiger ikke Køberen til krav over for Vidropack, ligesom Køberen heller intet krav har i anledning af, at varen eller dennes emballage – f.eks. under håndteringen hos Vidropack eller under transporten – måtte være blevet påført ridser, skrammer, buler eller lignende.
  b)    Vidropack er uden ansvar for, hvorvidt det købte – uanset hvilken form for varer, der er tale om – er egnet til den brug, Køberen agter at gøre heraf, herunder om det købte kan indpasses i eller anvendes sammen med maskiner eller i det hele taget andre varer, produkter, anlæg eller teknisk udstyr, der ikke hidrører fra Vidropack, medmindre andet individuelt er garanteret af Vidropack i købsaftalen.
  c)    Medmindre Vidropack individuelt i ordrebekræftelserne udtrykkeligt har afgivet særskilt erklæring om, at de af leverancen omfattede varer vil være originale produkter, er Vidropack berettiget til at opfylde købsaftalen ved levering af ikke originale produkter, der er ligeværdige hermed. Partnummeret i Vidropack's skriftlige materiale tjener alene som intern identifikation for Vidropack.


XIV. VÆRNETING OG GÆLDENDE RET

 1. Alle tvistigheder i anledning af købsaftalen og til denne føjede bestemmelser, samt tvistigheder vedrørende det heri omtalte eller deraf flydende retsforhold med, hvad deraf følger, afgøres i Vidropack's valg enten ved Sø- og Handelsretten i København eller ved Vidropack's værneting.
 2. Vidropacker dog berettiget til altid at anlægge sag ved Købers almindelige værneting.
 3. Alene dansk ret finder anvendelse, dog ikke reglerne i den internationale købelov, CISG.